Privacyverklaring

PrivacyStopDeEenzaamheid.nl is een initiatief van Stichting Mobiliteit voor Iedereen (Stichting MVI).

Stichting MVI en StopDeEenzaamheid.nl hechten veel waarde aan de bescherming van de haar toevertrouwde persoonsgegevens. In dit document is het privacy beleid beschreven waarin helder en transparant informatie wordt gegeven hoe wordt om gegaan met de persoonsgegevens.

Stichting MVI en StopDeEenzaamheid.nl doen er alles aan om de privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting MVI en StopDeEenzaamheid.nl houden zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt onder andere met zich mee:

  1. Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
  2. Aan betrokkenen uitdrukkelijke toestemming vragen voor de verwerking van persoonsgegevens, behoudens in de gevallen die overeenkomstig het doel zijn, dan wel rechtstreeks voortvloeien uit de wet.
  3. Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is.
  4. Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt, dan wel voortvloeit uit de wet.
  5. Op de hoogte zijn van de rechten van betrokkenen omtrent de persoonsgegevens en deze respecteren.

Contactgegevens:
Wil je met Stichting MVI en StopDeEenzaamheid.nl in contact komen? Dat kan door het sturen van een e-mail info@stichtingmvi.nl

Persoonsgegevens:
StopDeEenzaamheid.nl verwerkt op de website uitsluitend persoonsgegevens wanneer overgegaan wordt tot een donatie en/of aanmelding voor onze website. Deze gegevens worden verwerkt en bewaard conform de wettelijk vastgestelde termijnen en na uitdrukkelijke toestemming van de donateur.
De persoonsgegevens welke voor de nieuwsbrief worden verstrekt blijven bewaard zolang men aangemeld blijft voor deze nieuwsbrief. Afmelden voor de nieuwsbrief kan te allen tijde.

Welke persoonsgegevens?  
Stichting MVI en StopDeEenzaamheid.nl verwerken de volgende persoonsgegevens zoals die worden aangeleverd:
Voornaam, achternaam, voorletters, bankrekeningnummer, (optioneel) postadres, e-mail adres, (optioneel) bedrijfsnaam.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Persoonsgegevens worden door Stichting MVI en StopDeEenzaamheid.nl verwerkt ten behoeve van het uitvoeren van een juiste (financiële) administratie en/of het verzenden van de nieuwsbrief.

Verstrekking aan derden
De gegevens die aan Stichting MVI en StopDeEenzaamheid.nl ter beschikking worden gesteld voor verwerking, kan aan een derde partij worden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doelstelling, dan wel verplicht is op grond van de wet. Stichting MVI en StopDeEenzaamheid.nl zullen geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) worden uiteraard de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen.
Stichting MVI en StopDeEenzaamheid.nl verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Stichting MVI en StopDeEenzaamheid.nl verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Cookies
Op de website van StopDeEenzaamheid.nl werken we met cookies. Op welke manier we daar mee werken is volledig terug te vinden in onze cookieverklaring.

Reacties onder artikelen
Het is mogelijk om op www.StopDeEenzaamheid.nl reacties achter te laten. Jouw IP-adres wordt dan zichtbaar voor Stichting MVI en StopDeEenzaamheid.nl, maar zal niet gebruikt worden.
Bij het achterlaten van een reactie vul je je naam, website en e-mailadres in. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd, wel je naam en je website. De informatie wordt dan beschikbaar voor alle lezers van het artikel en blijft online staan zolang als het artikel online blijft staan. Uiteraard is het ook mogelijk om je reactie anoniem te plaatsen, door je naam te vermelden als anoniem.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Stichting MVI en StopDeEenzaamheid.nl bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze is verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Recht omtrent je gegevens
Iedereen heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens, voor zover niet in strijd met enige wettelijke bepaling. Tevens kan iedereen bezwaar maken.

Meer informatie?
Wil je meer informatie over de privacywet? Op de website van de  Autoriteit Persoonsgegevens kun je hierover meer informatie vinden.
Deze privacyverklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Mocht je toch nog aanleiding zien voor een aanvulling, dan ontvangen we die heel graag op info@stichtingmvi.nl

De teksten op de website kunnen geregeld en op ieder moment worden aangepast. Dit geldt ook voor de privacyverklaring. Om die reden adviseren wij je om geregeld de verklaring door te nemen voor eventuele wijzigingen.

Laatste gewijzigd: 15 april 2020

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram